Git

Mr.Hope ... 2020-6-3 Git
  • Git
  • 软件
大约 1 分钟

Git 是一个开源的分布式版本控制系统,用于敏捷高效地处理任何或小或大的项目。在开发中分布式文件管理系统,可以便于多人协作开发。

交互式学习

如果您觉得本文太枯燥,这里有一个 交互式的分支演示与学习网站 (opens new window)。您可以在这里领略 Git 的魅力。

但 Mr.Hope 仍建议您操作完再系统的学习并阅读以下内容。

# Git 安装

# Git 教程

# 深入 Git

# 扩展阅读

TODO

  1. 完善分支合并部分,加入更多命令介绍。如 cherry-pick squash-merge
  2. 介绍 Git Hook